top of page

SBK Vårmöte 2022-05-05

§ 1. Mötet öppnades. § 2. Dagordningen fastställdes. § 3. Kallelsen godkändes: Programblad och hemsidan.

§ 4. Val av ordförande / sekreterare. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson och till sekreterare Anders Magnusson. § 5. Val av protokollsjusterare. Till att justera dagens protokoll valdes Krister Lamberg och Johnny Kjellberg. § 6. Pågående arbeten: Se listan över pågående och avslutade arbeten.

§ 7. Info, utskick o dyl. Medlemsutskicket med informationsblad och inbetalningskort kan nästa år komma att ske digitalt. Beslut på nästa årsmöte.

§ 8. Klubbens 60-årsfirande aug. 2023. Gamla bilder på anläggningen efterlyses till en utställning. Förslag på att genomföra en eskadersegling i augusti kom under mötet.

§ 9. Låssystemet. Ett nytt nyckelskåp har införskaffats och kommer att förses med ”tagglås”.

§ 10. Kanalsimmet. Första start kl. 17.00 (gamla tiden). Klubben arrangerar följebåtar och det har framkommit att ytterligare en båt behövs efter 8:e slussen. Här saknas både båt och besättning, varför fråga ställdes till mötesdeltagarna om möjlighet att ställa upp. § 11. Övriga frågor.

- Bengt-Åke tog upp att maststället bakom segelbodarna behöver repareras. Förs in på arbetslistan.

- Leif påtalade att parkering av trailers på ”framsidan” under tidig vår och sen höst ibland utgör ett problem. Tas upp på nästa styrelsemöte.

- Vass ett problem vid lilla bryggan. Undersöks om vasskärare kan inköpas.

- Förslag på att införa vinduppgifter från klubbens vindmätare på hemsidan.

- Leif föreslog att klubben skall skicka en skrivelse till Trafikverket och påtala att vindmätaren på Torsöbron inte fungerar.

- Medlemmar ombeds att höra av sig till styrelsen om förbättringsaktiviteter.


§ 12. Mötet avslutades. Sjötorp 2023-03-30

Sekr.

Anders Magnusson ………………………………………………………………………….

Justerat:

Krister Lamberg ………………………………………………………………………….

Justerat:

Johnny Kjellberg …………………………………………………………………………. Ordf.

Roland Hjalmarsson ………………………………………………………………………..

Senaste inlägg

Visa alla

Avfallshanteringsplan

Klubben har nu fått sin lagstadgade Avfallshanteringsplan godkänd av Mariestads kommuns miljöhandläggare den 11/4 2024 Avfallshanteringsplan

Julbord

Välkomna på Julbord lördagen den 9 dec. kl. 17.00 i klubblokalen. Anmälan till Krister senast den 4/12 på tel. 070-5282605.

Comments


bottom of page